Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (khẩu ngữ)
  chốc lát, thoáng
  in a jiffy
  chỉ trong một thoáng; ngay lập tức
  wait [halfa jiffy
  hãy chờ một lát