Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ, Danh từ
    như gibe
    xem gibe