Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jet-setter /'dʒetsetə[r]/  

  • Danh từ
    người trong bọn giàu sang chuyên du ngoạn thế giới vì kinh doanh hay du lịch