Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jerry-building /'dʒeribildiη/  

  • Danh từ
    sự xây dựng cẩu thả