Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jerry-builder /'dʒeri'bildə[r]/  

  • Danh từ
    người xây dựng cẩu thả