Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jerkwater /'dʤə:k wɔtə/  

  • Tính từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ),(thông tục) nhỏ bé, tầm thường, không quan trọng
    a jerkwater town
    một thành phố nhỏ