Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jerkiness /'dʒə:kinis/  

  • Danh từ
    sự giật giật
    tính chất nhát gừng (của lời nói)