Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    áo chẽn không tay (của nam và nữ)

    * Các từ tương tự:
    jerkiness, jerkingly