Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Mỹ jimmy /'dʒimi/)
    thanh nạy cửa (của kẻ trộm)