Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  chất nước nấu đông, thạch
  tất cả nước dâu nấu đông đã ăn hết
  nước thịt nấu đông
  mứt nước quả đông
  mứt nước quả lý chua đông

  * Các từ tương tự:
  jelly baby, jelly capital, jelly roll, jelly-like, jellyfish, jellygraph