Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jejuneness /dʤi'dʤu:nnis/  

  • Danh từ
    sự tẻ nhạt, sự khô khan, sự không hấp dẫn, sự không gợi cảm
    sự nghèo nàn, sự ít ỏi
    sự khô cằn (đất)