Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jejunectomy /dʤidʤu:'nektəmi/  

  • Danh từ
    (y học) thủ thuật cắt ruột chay