Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều)
    quần gin, quần bò
    she was wearing a pair of tight blue jeans
    cô ta mặc quần gin xanh bó sát người