Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  hàm, quai hàm
  the upper jaw
  hàm trên
  the lower jaw
  hàm dưới
  một người đàn ông đẹp trai có quai hàm vuông
  ngoài hàm tử thần
  cú đấm đã đánh vỡ hàm nhà võ sĩ quyền anh
  hàm êtô
  lời thuyết giảng
  sự ba hoa tầm phào
  jaws
  (số nhiều)
  lối vào hẹp (vào thung lũng, eo biển…)
  one's jaw drops
  (khẩu ngữ)
  há hốc mồm (vì ngạc nhiên hay thất vọng)
  Động từ
  (khẩu ngữ)
  nói lải nhải về; ba hoa tầm phào

  * Các từ tương tự:
  jaw-breaker, jawbone, jawed, jawless, jawline