Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jawbone /'dʒɔ:bəʊn/  

  • Danh từ
    (giải phẫu)
    xương hàm