Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jaw-breaker /'dʤɔ:breikə/  

  • Danh từ
    (thông tục) từ khó đọc, từ khó phát âm