Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jargonize /'dʤɑ:gənaiz/  

  • Động từ
    dùng biệt ngữ, nói biệt ngữ