Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jargonise /'dʤɑ:gənaiz/  

  • Động từ
    dùng biệt ngữ, nói biệt ngữ