Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jargonelle /dʤɑ:gə'nel/  

  • Danh từ
    (thực vật học) giống lê sớm