Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jardinière /ʤɑ:di'njeə/  

  • Danh từ
    chậu hoa (để trang trí trong phòng hay để ở ngưỡng cửa)