Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

japanese /dʤæpə'ni:z/  

  • Tính từ+ (Japonic) /dʤə'pɔnik/
    (thuộc) Nhật bản
    Danh từ
    người Nhật bản
    tiếng Nhật bản