Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (từ Mỹ, (từ lóng)) đàn bà; phụ nữ

    * Các từ tương tự:
    janeite