Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (kinh thánh) thánh James-môn đồ và là người anh em của Giêxu

    * Các từ tương tự:
    jamesian