Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thanh dọc (khung cửa sổ…)

    * Các từ tương tự:
    jambeau, jamboree