Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jam session /'dʒæm'se∫n/  

  • buổi trình diễn nhạc jaz