Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự vượt ngục; sự trốn tù