Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jackpot /'dʒækpɔt/  

  • tiền đặt cược cộng thêm tiền được (trong một số trò bài bạc)
    hit the jackpot
    trúng quả