Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jack-in-office /'dʒækinɒfis/  

  • Danh từ
    (xấu)
    viên chức hợm hĩnh