Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jack-horse /'dʤækhɔ:s/  

  • Danh từ
    cái giá, bệ đỡ