Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jack-a-dandy /dʤækə'dændi/  

  • Danh từ
    anh chàng ăn diện, anh chàng diện đúng mốt; công tử bột