Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jack pudding /'dʤæk'pudiɳ/  

  • Danh từ
    anh hề