Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jack light /'dʤæklait/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đuốc, đèn (để đi săn hay để câu đêm)