Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jack ketch /'dʤæk'ketʃ/  

  • danh từ (như) hangman