Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jaal-goat /'dʤeiəl'gout/  

  • Danh từ
    (động vật học) dê rừng (ở Ai cập)