Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  ngà (voi)
  an ivory statuette
  bức tượng nhỏ bằng ngà
  màu ngà
  an ivory skin
  da trắng ngà

  * Các từ tương tự:
  ivory black, ivory tower, ivory-nut, ivory-white, ivory-yellow, ivorylike