Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

irritability /,iritə'biləti/  

  • Danh từ
    tính dễ cáu, tính cáu bẳn