Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

irrevocably /i'revəkəbli/  

  • Phó từ
    [một cách] không thể quay trở lại được, [một cách] không thể thay đổi được