Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

irreversibleness /'irivə:sə'biliti/  

  • Danh từ
    sự không thể đảo ngược lại; sự không thể thay đổi được
    (hoá học) tính không thuận nghịch