Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

irreverential /i'revərənt/  

  • Tính từ
    thiếu tôn kính, bất kính