Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

irradiate /i'reidieit/  

  • Động từ
    chiếu, rọi (bức xạ)
    (+ with) làm sáng ngời, làm rạng rỡ
    những gương mặt rạng rỡ niềm vui