Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ironworks /'aiənwɜ:ks/  

  • Danh từ
    (dùng như số ít)
    xưởng làm đồ bằng sắt