Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

iron lung /,aiən'lʌŋ/  

  • (y học)
    phổi nhân tạo