Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

iron horse /'iaən'hɔ:s/  

  • Danh từ
    ngựa sắt (đầu máy xe lửa, xe đạp...)