Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

iron hand /'aiən'hænd/  

  • Danh từ
    sự kiểm soát chặt chẽ; sự cai trị hà khắc, bàn tay sắt ((nghĩa bóng))