Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

iron foundry /'aiən faʊndri/  

  • xưởng đúc sắt