Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

iron curtain /'aiən'kə:tn/  

  • Danh từ
    màn sắt (từ đế quốc dùng để chỉ sự ngăn cấm tin... của các nước xã hội chủ nghĩa)