Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

iron cross /'aiən'krɔs/  

  • Danh từ
    huân chương chữ thập sắt (của Đức)