Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thời kỳ đồ sắt
    thời kỳ tàn bạo, thời đại áp bức