Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

invulnerability /in,vʌlnərə'biləti/  

  • Danh từ
    tính không thể làm thương tổn
    tính an toàn