Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

involuntarily /in'vɒləntrəli/  /in,vɒlən'terəli/

  • Phó từ
    [một cách] không chủ tâm, [một cách] không cố ý